24.2.17

Read to Succeed / Lue menestyäksesi

English below

Read to Succeed
Toimittanut Joy Court
Facet Publishing, 2011
s. XXX + 257

Kuvaus kirjan takakannesta:

Huoli lasten lukemisesta on kansainvälinen asia jota on korostettu jatkuvasti OECD:n tutkimuksissa. Valtion teot kuten National Curriculumin arvostelussa esiin tullut lukemisen priorisoiminen heijastaa nykyistä huolta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Lukeminen on tärkeä taito eikä vain yksilön kehityksen ja elämän eri mahdollisuuksien kannalta vaan myös sosiaalisen yhtenäisyyden ja kehittyneen demokratian kannalta. Julkisten menojen leikkausten aikoina on tärkeää miettiä minkälaisen vaikutus kirjastoilla voisi olla kasvattaessaan lukijoita tulevaisuuteen. 

Tämä kauan kaivattu kirja tarjoaa arvokasta todistessa onnistumisista tähän asti, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja se tarjoaa ideoita tulevaisuuden kehityksille kuin myös inspiraatiota nykyiselle toiminnalle. Kirja kattaa kaikki keinot lasten ja nuorten lukemisen edistämisestä heti syntymästä läpi teinivuosiin asiantuntevien toimijoiden artikkeleiden kautta. 


Tämä oli ihan mielenkiintoinen kirja. Artikkeleiden välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia siinä, miten selkeitä ne olivat, mutta suurin osa artikkeleista oli hyvin ja tiiviisti kirjoitettu ja kertoivat selväsanaisesti mitä oli tehty ja miten onnistuttu.

Luin kirjan opinnäytetyötäni varten ja sainkin sieltä muutamia loistavia poimintoja työhöni.

Kielellisesti kirja oli aika selkeää vaikkakin välillä tieteelliset tekstit olivatkin hieman hankalia. Mutta olen selkesti kuitenkin edistynyt huomattavasti myös tieteellisten tekstien lukemisessa englanniksi.

Kirjassa oli hyviä ideoita keinoista lasten lukuinnon lisäämiseksi. Täytyy yrittää muistaa joitain niistä sitten työelämässä. Innostuin kirjan kautta myös hieman nuorisotyöstä. Haluaisin oppia enemmän nuorista ja osata tulla toimeen heidän kanssaa. Mietinkin, pitäisikö sitä käydä jotain nuoriso-ohjaaja koulutusta jossain vaiheessa...
Read to Succeed
Edited by Joy Court
Facet Publishing, 2011
p. XXX + 257


Description from the back cover:

Concern about children's reading is an international issue highlighted by continuing OECD research. Government actions such as the priority given to reading in the review of the National Curriculum reflect current UK concern. Reading is an essential life skill not only for an individual's development and life chances but for social cohesion and a developed democracy. In an era of public spending cuts it is important to reflect upon the impact that libraries can have in growing readers for the future.

This much-needed book provides valuable evidence of successes so far, both nationally and internationally, and offers ideas for future development as well as inspirations for current practice. An edited collection contributed by expert practitioners, it covers all aspects of promoting reading to and with children and young people from birth right trough to teenage years.


This was interesting book. There were some differences between the articles on how clear they were, but most of them were well and tightly written and they told clearly on what had been done and how it succeeded.

I read this book for my thesis and I did get something out of it for my work.

Linguistically the book was quite easy to read, although those scholarly writings were a bit difficult. But I have definitely improved my reading in English even in scholarly publications.

There were good ideas on how to increase the reading pleasure among children. I'll have to remember some of them when in work. Because of the book, I also got little bit exited about working with youths. I would like to learn more about youths and learn how to get along with them. I was thinking even if I should take some youth leader educations at some day...

20.2.17

Katja Jalkanen & Hanna Pudas: Rivien välissä - Kirjablogikirja / Between the lines - Book blog book

English below

Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna
Rivien välissä - Kirjablogikirja
Avain, 2013
s. 168

Kuvaus Goodreads.com:
Suomessa on noin 150 säännöllisesti päivittyvää kirjablogia, jotka saavuttavat kuukaudessa kymmeniätuhansia lukijoita. Blogistit julkaisevat tuhansia kirja-arvioita, käyvät kiivaitakin kirjallisia keskusteluja ja järjestävät erilaisia tempauksia, kuten plagiointia vastutavan valekritiikin-päivän. Blogistit ovat perustaneet myös paljon huomiota saaneet Blogistanian Finlandia ja Globalia -palkinnot. 

Kirjablogit: lukupäiväkirjoja, kirjallisuuskritiikkiä vai kaikkea kehuvaa hymistelyä sosiaalisen median pyörteissä?

Kirjabloggaajat ovat monien rivien välissä. Kustannustoimittajat ja kirjabloggaajat Katja Jalkanen ja Hanna Pudas tarkastelevat kirjablogien sijoittumista kirjallisuuden kentälle suhteessa kustantamoihin, kirjastoihin, kirjallisuuskeskusteluun, kirjavinkkaukseen sekä sosiaaliseen mediaan.


Tämänkin kirjan luin opinnäytetyön lähdemateriaalina. Tämäkin kirja oli oikein mielenkiintoinen, vaikkakin tässäkin oli jo hieman vanhentunutta tietoa, mutta ei niin paljoa. Asiat ovat enemmänkin vain kehittyneet lisää.

Vaikka tämäkin oli hyvin lyhyt kirja eikä sisältänyt niin paljon varsinaisia ohjeita blogin perustamiseen kuin Kilven Blogit ja bloggaaminen, kesti minulla tämän kirjan lukeminen yllättävän kauan. Aihe oli toki mielenkiintoinen mutta kirja ei ollut mielestäni kovin hyvin kirjoitettu. Välillä tuntui kun se olisi kirjoitettu kovassakin kiireessä ja että sitä ei ehkä oltaisi viimeistelty niin paljon kuin mitä olisi ollut tarve. Myöskään lukujen järjestys ei ehkä ollut vielä hioutunut tarpeeksi selkeäksi.

Mutta kirja oli mielenkiintoinen ja oikein hyvä lähdemateriaali opinnäytetyöhöni.Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna
Rivien välissä - Kirjablogikirja
Avain, 2013
p. 168

Description from Goodreads.com:
In Finland, there's about 150 regularly published book blogs which have over ten thousands of readers each month. Bloggers publishes thousands of book reviews, discuss even ardently about literature and make different stunts like false critic day against plagiarism. Bloggers have also made Blogistania Finlandia and Globalia awards which have had a lot of attention.

Book blogs: reading diaries, literature critics or all praising flatter in the turbulence of social media.

Book bloggers are between many lines. Publishing editors and book bloggers Katja Jalkanen and Hanna Pudas are observing where book blogs are ranked in literature field in relations to publishing houses, libraries, literature discussion, book talk and also social media. 


I read this book for my thesis' source material, also. This book was also interesting, although it too had some outdated information, but not so much. Actually, the things have only got improved.

Although, this was very short book and it didn't include really any introductions on how to make your own blog like in Blogs and Blogging by Kilpi, it still took me several days to finish it. The subject was interesting but I don't think the book was that well written. Sometimes it felt like the book was finished in a rush and not as much finished as it should have been. The chapters weren't always in logical order.

But it was interesting and a very good source material for my thesis.

19.2.17

Tuomas Kilpi: Blogit ja bloggaaminen / Blogs and blogging

English below

Kilpi, Tuomas
Blogit ja bloggaaminen
readme.fi, 2006
s. 183

Kuvaus Goodreads.com:
Blogit ja bloggaaminen ovat sanoja, joihin jokainen netin käyttäjä on väistämättä törmännyt parin viime vuoden aikana. Blogit ovat merkittävä teknologinen, sosiaalinen ja taloudellinen muutosvoima, joka tekee lukijoista julkaisijoita ja kuluttajista tuottajia. 

Tämä kirja on ensimmäinen kattava suomenkielinen teos blogeista ja bloggaamisesta. Se antaa selkeät ohjeet ensimmäistä blogiaan perustavalle aloittelijalle ja auttaa kokenutta kirjoittajaa hyötymään blogistaan uusilla tavoilla. Hyvä blogimerkintä voi syntyä parissa minuutissa, mutta sen avulla voi saada tuhansia lukijoita ja uusia kävijöitä omille tai yrityksen nettisivuille: näkyvyyttä, arvostusta, kontakteja.

Samalla syntyy aivan uudenlaista liiketoimintaa: lukuisat eri aloilla toimivat yritykset - esimerkiksi Kesko, Google, Microsoft ja SanomaWSOY - ovat äkkiä havainneet blogien olean välttämätön kilpailutekijä. Yhä useampi suomalainen saa palkkaa blogin kirjoittamisesta, ja pienissäkin yrityksissä joudutaan pohtimaan, onko yhtiöllä varaa olla ilman omaa blogiohjeistusta ja -kulttuuria.

Tämä teos kertoo, kuinka blogit voivat olla hyödyksi niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Konkreettiset esimerkit yritysbloggauksesta sekä Suomessa että ulkomailla auttavat yrittäjiä ja viestintäalan ammattilaisia hiomaan bloginsa huippukuntoon.

Kirjan mukana tulee CD-ROM, joka sisältää bloggaukseen liittyviä apuohjelmia ja julkaisujärjestelmiä.


Tämä oli yllättävän hyvä kirja. Luin sen opparini lähdemateriaalina. Kauheasti siinä ei lopulta ollut itselleni relevanttia tietoutta, muutama kuitenkin löytyi, mutta kirja oli niin hyvin kirjoitettu, että luin sen siitä huolimatta yhdeltä istumalta loppuun asti. 

Tieto oli toki jo hieman vanhentunutta. Blogit ja bloggaaminen muuttuu yhtä nopeasti kuin mitkä tahansa Internetiin liittyvät asiat. CD-ROMiakaan ei tutkinut enkä taida tutkiakaan.

Ihan mielenkiintoinen katsaus kuitenkin bloggaamisen historiaan jos ei muuten. Kirjassa oli runsaasti myös listattu erilaisia blogeja. Kävin ne kaikki läpi, muutama oli edelleen voimissaan mutta suurin osa oli lopettanut tai kadonnut kokonaan.
Kilpi, Tuomas
Blogit ja bloggaaminen
readme.fi, 2006
p. 183

Description from Goodreads.com:
Blogs and blogging are words which every Internet user has inevitably bumped into in last years. Blogs are significant technological, social and economical dynamic which makes the readers to become publishers and consumers to become producers.

This books is the first extensive work of blogs and blogging in Finnish. It gives you clear introduction on making your first blog and helps the experienced writers to get benefit from their blogs in a new ways. Good blog post can be made in few minutes, but with its help you can have thousands of readers and new visitor in your own or your company's blog: you can get visibility, appreciation and contacts. 

At the same time you are making a totally new business: numerous corporations in different area - for example Kesko, Google, Microsoft and SanomaWSOY - have suddenly found out that blogs are essential for competition. More and more Finns are getting paid by writing a blog and even the small corporations have to really think if they can manage without their own blogging instructions and blogging culture. 

This book tells you on how blogs can become useful in big and small corporations. The concrete examples from Finland and world helps the entrepreneurs and professionals in communications to work on their blogs to get them to the top.

The book includes a CD-ROM containing utility programs and desktop publishing programs about blogging. 


This book was surprisingly good. I read it as my source material for my thesis. It didn't have much relevant content for me, few things only, but the book was so well written that I read it in one stand, nevertheless.

Of course the knowledge was already bit outdated. Blogs and blogging are changing as fast as any other things related to Internet. I didn't even look what the CD-ROM was offering.

It was still a very interesting read about history of blogging, if nothing else. There were a lot of blogs listed in the book. I went them all through, some where still alive and kicking but most of them had quit or some were disappeared as a whole.